Privacy & cookie policy

1. Inleiding

Uw privacy is belangrijk voor LEXIS ADVOCATEN; uw vertrouwen is voor ons van het grootste belang.In deze verklaring maken we openbaar welk informatiebeleid we hanteren voor de informatie die we over onze klanten verzamelen en bijhouden tot de manier waarop die informatie gebruikt, uitgewisseld of anderszins online en offline verwerkt wordt.Wij vragen dat u deze privacyverklaring aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor.Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.Door op accepteren te klikken of door verder te surfen op de website erkent u kennisname en aanvaarding van onze privacy & cookie policy.Mocht u vragen of klachten hebben met betrekking tot ons beleid of onze werkwijzen inzake privacy, neem dan contact met ons op.­­­

2. Verwerking persoonsgegevens via de website

Bij het gebruik van deze website kunnen persoonsgegevens worden verwerkt in de zin van de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (kortweg ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ – GDPR).De gegevens die u meedeelt bij het gebruik van de website, zoals bij het invullen van het contactformulier, het gebruik van het online platform of indien u ons rechtstreeks via e-mail contacteert, worden verwerkt door LEXIS ADVOCATEN. Hierbij wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming gerespecteerd.De doeleinden van deze gegevens zijn de volgende:

 • communicatie met de gebruiker met betrekking tot het nagelaten bericht in het contactformulier;
 • opvolging van het dossier, aangemaakt op het online platform;
 • het e-mailadres en/of adres kan worden aangewend voor marketingdoeleinden, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten of om u in te lichten over onderwerpen die u mogelijk kunnen interesseren; dit kan bijvoorbeeld via de facebookpagina van LEXIS ADVOCATEN, waarop u zich ook via deze website kan inschrijven.

3. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van de relatie advocaat-cliënt

LEXIS ADVOCATEN verwerkt uw persoonsgegevens omwille van de wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen[1], doordat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf hebt verstrekt.De doeleinden van deze gegevens zijn de volgende:

 • om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op LEXIS ADVOCATEN rust;
 • ter behartiging van de belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;
 • voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat (gebeurlijk) aan LEXIS ADVOCATEN is opgedragen;
 • voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van LEXIS ADVOCATEN of van derden[2];
 • de verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden;
 • het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen;
 • verzenden van onze nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • teneinde op uw vragen te kunnen antwoorden;
 • in het kader van de opsporing van fraude en mogelijke geschillen;
 • om onze dienstverlening te verbeteren.

4. Overzicht van de persoonsgegevens die (gebeurlijk) kunnen worden verwerkt

Algemeen: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, enz.Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt kunnen ook worden verwerkt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op de website, in correspondentie en telefonisch, inclusief locatiegegevens en bankrekeningnummers.Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt[3], zijn:

 • strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen;
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar mits toestemming van ouders of voogd of indien gebonden door de uitvoering van de wettelijke verplichtingen;
 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

LEXIS ADVOCATEN heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

 

5. Geautomatiseerde besluitvorming

LEXIS ADVOCATEN neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit[4].

6. Bewaartermijn

LEXIS ADVOCATEN bewaart uw persoonsgegevens voor de periode die nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.Bij afsluiting van het dossier valt LEXIS ADVOCATEN onder de wettelijke bewaartermijn van 5 jaar na datum van afsluiting.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onder meer maar niet beperkt tot onze IT-Ieverancier, sociale secretariaten, overheidsdiensten (bijv. rechterlijke instanties, enz.).Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk ge(re)organiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden.Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting.Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze privacyverklaring.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.LEXIS ADVOCATEN gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

9. Uw rechten

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LEXIS ADVOCATEN en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lexis.be.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart, dit ter bescherming van uw privacy.LEXIS ADVOCATEN houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.U dient wel voor ogen te houden dat LEXIS ADVOCATEN gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie[5].

10. Klachten

LEXIS ADVOCATEN wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.Dat kan via de volgende contactgegevens:Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission(at)privacycommission.be

11. Vragen

Als u een vraag hebt over deze verklaring of over de behandeling van uw gegevens door LEXIS ADVOCATEN, kunt u een e-mail sturen naar info@lexis.beof contact nemen: LEXIS ADVOCATEN (B.V. B.V.B.A. ADVOCATENKANTOOR MATHIEU VERFAILLIE),Stasegemsestraat 131A, 8500 Kortrijk, Tel. 056/51.98.35, Fax 056/80.20.27 (KBO 0806.496.701).

[1]Zie hieromtrent: Artikel 488 Gerechtelijk Wetboek en verder, en met name artikel 495 Gerechtelijk Wetboek.

[2]Conform het mandaat van de Orde van Vlaamse Balies zijn dit in de eerste plaats de advocatuur en de rechtszoekende.

[3]Artikelen 8, 9 en 10 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepalen verschillende categorieën van bijzondere en/of gevoelige gegevens: Onder meer de verwerking van gegevens van minderjarigen, strafrechtelijke gegevens of de verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

[4]Conform artikel 35 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming gelden hiervoor aparte voorwaarden.

[5]U vindt uw verschillende rechten en de uitzonderingen vanaf artikel 13 Algemene Verordening Gegevensbescherming.